logo new4

Tajemniczy klient

Regulamin programu lojalnościowego

 

I. Postanowienia ogólne
1.Niniejszy regulamin (Regulamin), określa warunki i zasady na jakich odbywa się program lojalnościowy (Program).
2. Organizatorem Programu jest HOLLAS Sp. z o.o. z siedzibą w Pasłęku, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta Olsztyna, Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000225589 , NIP 578-000-26-48, (Organizator).


II. Warunki uczestnictwa
1. Uczestnikami Programu mogą zostać podmioty, które biorą czynny udział w polecaniu produktów marki AURA, STERLUX i AQUA SAVE
2. Uczestnika uznaje się za przyjętego do Programu po wyrażeniu pisemnej zgody na wzięcie udziału w programie.
3. Każdy Uczestnik poprzez wzięcie udziału w Programie akceptuje jednocześnie wszystkie postanowienia niniejszego regulaminu i zobowiązuje się do ich przestrzegania.
4. W Programie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz najbliżsi członkowie ich rodzin.
5. Uczestnik Programu wyraża zgodę na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych
w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 ze zm.) w celach handlowych i marketingowych,
6. W programie nie mogą brać udziału Dystrybutorzy Organizatora, którzy otrzymują najwyższy możliwy rabat przy zakupie produktów.


III. Okres trwania promocji oraz obszar, na którym jest organizowany
1. Trwanie Programu rozpoczyna się w dniu 24 marca 2014r  i trwa do dnia 27 czerwca 2014r lub do wyczerpania puli nagród w Programie (Okres Programu).
2. Program odbywa się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej
IV. Zasady Programu
1. Program obejmuje asortyment marki AURA, STERLUX, AQUA SAVE. z oferty handlowej firmy HOLLAS
2. W terminie od 24 marca 2014r do 27 czerwca 2014r w losowo wybranych sklepach, trzykrotnie  pojawi się TAJEMNICZY KLIENT.  
3. Warunkiem otrzymania nagrody konieczne jest polecenie przez Sprzedawcę w wizytowanym punkcie sprzedaż produktu AURA, STERLUX lub AQUA SAVE, a wówczas TAJEMNICZY KLIENT ujawnia swoja tożsamość, pyta o imię i nazwisko tego Sprzedawcy.
W przypadku polecenia przez Sprzedawcę produktu AURA, STERLUX lub AQUA SAVE, osoba polecająca otrzyma bon towarowy Sodexho o wartości 120 złotych brutto. Właściciel Sklepu otrzyma nieodpłatnie paletę towaru o wartości 350 zł netto, w przypadku co najmniej dwukrotnego polecenia przez sprzedawcę produktów firmy Hollas w okresie trwania Programu. Łączna, maksymalna pula nagród to 710 złotych! Pula nagród jest ograniczona do tej kwoty. Kwoty podatków od nagród ponosi Sprzedawca.


V. Zasady przyznawania nagród
1. Nagroda w postaci bonu zostanie przekazana natychmiast podczas wizyty TAJEMNICZEGO KLIENTA, który jest przedstawicielem Organizatora Programu i potwierdzona odpowiednim protokołem.  Nagroda dla Właściciela Sklepu zostanie przekazana po zakończeniu Programu.
VI. Reklamacje
1. Reklamacje co do przebiegu Programu mogą być zgłaszane Organizatorowi wyłącznie
z zachowaniem formy pisemnej na adres: Hollas Sp. z o.o. ul 3 Maja 30, 14-400 Pasłęk
2. Reklamacje rozpatrywane są przez Organizatora w terminie 21 dni od dnia doręczenia pisma Organizatorowi.
3. Decyzja Organizatora w przedmiocie reklamacji jest ostateczna i wiążąca. Uczestnik Programu zostanie poinformowany o decyzji z zachowaniem formy pisemnej. 


VII. Postanowienia końcowe
1. Uczestnik może zrezygnować z udziału w Programie. Informacja o tym fakcie powinna dotrzeć do Organizatora z zachowaniem formy pisemnej. Dniem rezygnacji jest dzień otrzymania przez Organizatora pisemnej informacji Rezygnacja wiąże się z utratą możliwości rozliczenia nierozliczonych Bonów Towarowych.
2. Organizator zastrzega sobie prawo zmian niniejszego Regulaminu, przy czym zmiany te nie mogą naruszać uprawnień nabytych przez Uczestników.
3. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z Programem będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Organizatora.
4. Program, którego warunki określone zostały w niniejszym regulaminie, nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym ani loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku
w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 29 lipca 1992 r. o grach losowych i zakładach wzajemnych ( Dz. U. z 2004 r. Nr 4, poz. 27 ze zm.).
5. Jakiekolwiek uprawnienia Uczestnika, wynikające z niniejszego regulaminu nie mogą być przeniesione na osoby trzecie.
6. Materiały reklamowe dotyczące Programu mają jedynie charakter informacyjny. Moc wiążącą dla Organizatora i Uczestnika mają jedynie postanowienia niniejszego regulaminu oraz obowiązujące przepisy prawa.
7. Aktualny Regulamin Programu będzie  dostępny dla Uczestników w czasie jego trwania, w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej www.hollas.pl


Potwierdzam swój udział w Programie i Akceptuje Powyższe Ustalenia.

 

Regulamin programu lojalnościowego w wersji pdf

Odwiedziny : Dzisiaj: 28 | Tydzień: 309 | Miesiąc: 539 | Od początku: 226228

znak PROGRAM REGIONALNYbbbUEEFRR L-kolorwarmmaz