logo new4

Ogólne warunki sprzedaży i dostaw

Ogólne warunki sprzedaży i dostaw Agaris Poland Sp. z o. o.


 

I.    ZAKRES ZASTOSOWANIA

1.1.    Niniejsze warunki stosuje się w wypadku wszelkich ofert firmy Agaris Poland i/lub umów zawartych przez firmę Agaris Poland oraz przy realizacji tych umów.
1.2.    Klient wyraża zgodę na zawieranie umów na podstawie niniejszych warunków, potwierdza zapoznanie się z ich treścią i jednocześnie wyłącza zastosowanie własnych ogólnych warunków umownych o ile takie ustanowił.
1.3.    Wszelkie odstępstwa od niniejszych warunków muszą być w sposób wyraźny potwierdzone na piśmie przez Agaris Poland. W pozostałej części nie zmienionej w ramach odstępstw, warunki mają nadl zastosowanie.
1.4.    Agaris Poland jest uprawniony do jednostronnej zmiany warunków o ile konieczność taka będzie wynikać z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

 

II.    OFERTA, CENA, PŁATNOŚĆ, OPÓŹNIENIA

2.1.    Agaris Poland i Klient zgodnie postanawiają o wyłączeniu z umowy zastosowania art. 66 ze zn. 1 kodeksu cywilnego.
2.2.    Wszelkie propozycje zawarcia umowy ze strony Agaris Poland mogą być traktowane jako ofertę tylko wtedy, gdy zawierają istotne postanowienia umowy, która ma być zawarta.
2.3.    Ogłoszenia zawierające warunki i ceny zawarte w publikacjach wszelkiego rodzaju skierowane do ogółu lub poszczególnych osób nie stanowią oferty lecz zaproszenie do zawarcia umowy.
2.4.    Złożenie przez Klienta zamówienia, które zostało zaakceptowane przez Agaris Poland stanowi o zawarciu umowy.
2.5.    Kwoty do zapłaty wynikające z wystawionych przez Agaris Poland faktur VAT są płatne przelewem na rachunek bankowy w terminie 30 dni od daty faktury, o ile nie postanowiono inaczej. Termin płatności wynika z faktury VAT wystawionej przez Agaris Poland.
2.6.    W wypadku nie dotrzymania terminu płatności Klient jest obciążany odsetkami w wysokości maksymalnej w rozumieniu kodeksu cywilnego.

 

III.    WYDANIE TOWARU

3.1.    Podane przez Agaris Poland terminy dostaw są terminami zakładanymi. Przekroczenie tych terminów nie może powodować zobowiązania firmy Agaris Poland do naprawienia jakichkolwiek szkód oraz nie stanowi dla Klienta podstawy do niewykonywania zobowiązań wynikających z jakiejkolwiek umowy pomiędzy Agaris Poland a Klientem.  
3.2.    Agaris Poland zastrzega własność towarów aż do momentu zapłaty całości ceny. W wypadku płatności przelewem bankowym, momentem zapłaty jest moment wpływu należności na rachunek bankowy Agaris Poland.

 

IV.    ODPOWIEDZIALNOŚĆ I ODSZKODOWANIE

4.1.    Wszelkie informacje przekazywane Klientowi w jakiejkolwiek formie mogą być traktowane jako wiążące tylko w wypadku potwierdzenia ich w umowie. Agaris Poland nie ponowi odpowiedzialności za ewentualne szkody poniesione przez Klienta lub osobę trzecią wskutek skorzystania z informacji nie potwierdzonych w umowie.
4.2.    Całkowita odpowiedzialność odszkodowawcza Agaris Poland w przypadku jakichkolwiek roszczeń o odszkodowanie wnoszonych przez Klienta w żadnym przypadku nie może przekraczać całkowitej wartości zafakturowanych towarów dostarczonych Zamawiającemu, które są przedmiotem roszczenia. Zakres odpowiedzialności Agaris Poland jest ograniczony w drodze umowy na podstawie art. 361 par. 2 k.c. .

 

V.    PRZEDSTAWCIELSTWO

5.1.    Właściwi przedstawiciele Agaris Poland posiadają pisemne upoważnienia do podejmowania zobowiązań w jego imieniu, wprowadzania odstępstw od warunków oraz udzielania upustów. Żadne inne osoby, w tym pracownicy Agaris Poland nie posiadający upoważnień nie są umocowani do składania oświadczeń woli w imieniu Agaris Poland.

 

VI.    RĘKOJMIA I ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA PRODUKT

6.1.    Agaris Poland odpowiada wobec swoich klientów na zasadzie rękojmi.
6.2.    Wszelka niekompletna dostawa, widoczne wady lub uszkodzenia muszą być zarejestrowane przez Klienta na piśmie w obecności kierowcy.
6.3.    Na podstawie art. 558 par. 2 k.c. odpowiedzialność Agaris Poland za wady produktu jest wyłączona gdy umowa jest zawarta między przedsiębiorcami.
6.4.    Ponieważ Agaris Poland nie ma możliwości nadzorowania sposobu, w jaki towary będą składowane lub wykorzystywane, rękojmię ogranicza  się również w zakresie odpowiedzialności za użytkowanie towarów.
6.5.    W odniesieniu do podłoży torfowych Agaris Poland oświadcza, iż deklarowane wartości dotyczą jedynie podłoża świeżego. Przechowywanie produktu w suchym, chłodnym i ciemnym miejscu oraz w sposób zabezpieczający przed działaniem warunków atmosferycznych pozwala na dłuższe utrzymanie jego właściwości. Skład chemiczny przechowywanego podłoża ulega zamianie, dlatego zaleca się wykonanie analizy chemicznej przed użyciem wyrobu. Torf jest materiałem pochodzenia naturalnego, dlatego też może zawierać właściwe dla siebie organizmy. Podłoże nie jest odkażane chemicznie ani termicznie.

 

VII.    PROCEDURY REKLAMACYJNE

7.1.    Wszelka niekompletna dostawa, widoczne wady lub uszkodzenia muszą być zarejestrowane przez Klienta na piśmie w obecności kierowcy. Brak pisemnej adnotacji sporządzonej w obecności kierowcy wskazuje na brak wad i zastrzeżeń.
7.2.    Reklamacje są przyjmowane wyłącznie na piśmie.
7.3.    Wszelkie reklamacje dotyczące wad dostarczanych towarów, które stają się widoczne dopiero po dostawie, muszą być zgłoszone Dostawcy na piśmie natychmiast po ich zauważeniu, tak, aby Dostawca mógł stwierdzić, czy reklamacje takie są uzasadnione. Jeśli reklamacja jest zgłaszana z opóźnieniem, Dostawca jest zwolniony z odpowiedzialności.
7.4.    Przy ustalaniu czy dostawa odbiega od dopuszczalnych parametrów bierze się pod uwagę średnie parametry dostarczonych towarów.  
7.5.    Zgłoszenie reklamacji nie zawiesza obowiązku zapłaty za towar, chyba że strony postanowią odrębnie inaczej.
7.6.    Zakres odszkodowania jest umownie ograniczony do wartości zakupionych towarów. Niniejsze ograniczenie stanowi odmienne postanowienie umowy w rozumieniu przepisu art. 361 par. 2 kodeksu cywilnego.

 

VIII.    ODSTĄPIENIE OD UMOWY

8.1.    Odstąpienia od umowy Agaris Poland dokonuje na zasadach przewidzianych w kodeksie cywilnym.

 

IX.    POSTANOWIENIE DODATKOWE

9.1.    Sądem właściwym we wszelkich sporach jest sąd właściwy miejscowo ze względu na siedzibę Agaris Poland.
9.2.    W przypadku kiedy jakikolwiek zapis niniejszych warunków jest sprzeczny z prawem, wówczas za nieważny uznawany jest tylko dany zapis, bez wpływu na ważność wszystkich pozostałych postanowień zawartych w warunkach.
9.3.    Agaris Poland wyłącza zastosowanie warunków w odniesieniu do Klientów będących konsumentami, w zakresie uregulowanym odmiennie przez właściwe przepisy prawa powszechnego.

Odwiedziny : Dzisiaj: 20 | Tydzień: 354 | Miesiąc: 1152 | Od początku: 320391

znak PROGRAM REGIONALNYbbbUEEFRR L-kolorwarmmaz