logo new4

POLITYKA PRYWATNOŚCI

 

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH
Agaris Poland Sp. z o. o., ul. 3 Maja 30, 14-400 Pasłęk, dalej: Firma.

1. Dane osobowe są przetwarzane:

1.1. Podczas kontaktu z naszą Firmą

Mogą Państwo kontaktować się z naszą Firmą poprzez wysłanie wiadomości e-mail, telefonicznie, przedstawiciela handlowego lub dilera. Podanie danych osobowych w celu uzyskania kontaktu jest dobrowolne, za Państwa zgodą. Zakres przetwarzanych danych osobowych zależy od tego, z jaką sprawą Państwo się do nas zwracają (np. przesłanie oferty i nawiązanie współpracy, zgłoszenie reklamacyjne itp.).
Informujemy, że połączenia telefoniczne z siedzibą Firmy w Pasłęku są rejestrowane, w celu zapewnienia wysokiej jakości obsługi Klientów, co jest uzasadnionym interesem naszej Firmy.
Jeśli nie wyrażają Państwo zgody na nagrywanie, zachęcamy do kontaktu mailowego lub osobistego.

1.2. Podczas realizacji złożonych zamówień

W przypadku zawierania z Państwem umów na wykonanie lub dostawę oferowanych przez nas produktów lub usług, Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu wykonania i rozliczenia zawartej umowy, a także organizacji transportu towarów. W tym wypadku podanie żądanych danych osobowych jest obowiązkowe.
Dane dotyczące zawartej umowy i dane zgromadzone w celu jej rozliczenia przetwarzane będą przez okres wymagany przepisami prawa, co najmniej przez okres 5 lat liczonych od pierwszego dnia roku następującego po roku, w którym umowa została rozliczona. Okres ten może być dłuższy w przypadku ewentualnego dochodzenia roszczeń przez jedną ze stron umowy.

1.3. Podczas obsługi zgłoszonych reklamacji

W przypadku złożenia reklamacji dotyczącej naszych produktów lub usług, Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu jej rozpatrzenia. W tym wypadku podanie żądanych danych osobowych jest obowiązkowe.
Dane dotyczące zgłoszonej reklamacji będą przechowywane przez 5 lat od rozpatrzenia reklamacji. Okres ten może być dłuższy w przypadku ewentualnego dochodzenia roszczeń przez jedną ze stron.

1.4. Podczas prowadzenia rachunkowośc

Państwa dane osobowe będą także przetwarzane w ramach czynności związanych z wystawieniem faktury lub innego dowodu księgowego, w tym w związku z rozliczaniem zawartych umów. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze. Podanie danych w tych przypadkach jest obowiązkowe.
Dane będą przetwarzane przez okres czasu wynikający z przepisów prawa, w szczególności dotyczących ustawy o rachunkowości oraz prawa podatkowego

1.5. W celach marketingowych

Legalnie zgromadzone dane osobowe mogą być także wykorzystywane w przypadku podejmowania przez Firmę działań mających na celu oferowanie swoich produktów i usług, co jest prawnie uzasadnionym celem przetwarzania.
Dane takie będą wykorzystywane do czas zgłoszenia sprzeciwu lub do czasu istnienia utraty prawa do korzystania danych osobowych.
Nasza Firma może także przetwarzać Państwa dane w celach marketingowych na podstawie udzielonej przez Państwa zgody.

1.6. Prowadząc monitoring wizyjny

Nasza Firma prowadzi monitoring wizyjny należących do nas budynków i terenów w celu zapewnienia bezpieczeństwa pracowników i mienia, co jest prawnie uzasadnionym interesem Firmy. Monitoring prowadzony jest zgodnie z przepisami Kodeksu Pracy, a nagrania będą przechowywane nie dłużej niż 1,5 miesiąca od daty nagrania.

 

2. Sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych

Zgodę, udzieloną na przetwarzanie danych osobowych w celach kontaktowych lub marketingowych, mogą Państwo wycofać wysyłając e-mail na adres: sekretariat[at]agaris.com o treści:
“Wycofuję zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie adresu e-mail/nr telefonu (proszę podać adres e-mail)” lub osobiście w siedzibie Spółki.
Wycofanie zgody może być złożone wyłącznie przez właściciela danych osobowych. Firma zastrzega sobie prawo weryfikacji tożsamości osoby wycofującej zgodę w celu zapewnienia prawidłowej realizacji uprawnień.


3. Udostępnianie danych osobowych

Zgromadzone dane osobowe mogą być udostępniane:

  • dostawcom systemów informatycznych oraz podmiotom współpracującym w celu wykonywania czynności technicznych mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa tych systemów;
  • podmiotom świadczącym usługi pocztowe zgodnie z prawem pocztowym w celu prowadzenia korespondencji tradycyjnej;
  • bankom w przypadku konieczności dokonania rozliczeń.

Wszelkie ujawnianie danych osobowych prowadzone jest zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz wyłącznie w sytuacjach gdy jest to niezbędne w celu realizacji i rozliczania świadczonych usług z zapewnieniem poufności przetwarzanych danych osobowych.
Zgromadzone dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom Grupy AGARIS w państwach trzecich, z zapewnieniem stosowania standardowych klauzul umownych.


4. Prawa właścicieli danych osobowych

W związku z prowadzonym przetwarzaniem mają Państwo prawo żądania:

  • dostępu do swoich danych osobowych i ich poprawiania zgodnie z przepisami,
  • ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
  • usunięcia swoich danych osobowych w przypadku danych przetwarzanych na podstawie udzielonej zgody,
  • wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania w przypadku danych pochodzących z monitoringu wizyjnego.

Przysługuje Państwu także prawo złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Odwiedziny : Dzisiaj: 38 | Tydzień: 38 | Miesiąc: 2106 | Od początku: 316868

znak PROGRAM REGIONALNYbbbUEEFRR L-kolorwarmmaz